U bent op de subpagina's belandt van de Wieringer Viskoerier. Deze zijn correct te bekijken op de homepage. Klik hier om naar de homepage terug te keren.

Over ons

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn Michel (links) en Mark (rechts). We hebben beiden jarenlang als vissermannen op de Noord- en Waddenzee gevaren. Nu willen wij, met onze kennis en ervaring in vis, u het beste uit de zee bieden. Altijd met het oog op kwaliteit en versheid. Zo kunt u thuis de lekkerste visgerechten bereiden.

Wanneer u voor donderdagavond 20.00 uur uw vis bestelt via onze website, kopen wij vrijdagochtend op de afslag de beste vis voor u in. Daarna verpakken wij de vis direct en wordt het vrijdagmiddag met onze koelauto gratis bij u bezorgd.

Wij wensen u alvast smakelijk eten en graag tot ziens!

Wanneer komen we bij u langs?

Mits u voor donderdagavond 20:00 bestelt kopen wij uw vis vrijdagochtend in. Het wordt daarna vrijdagmiddag tussen 14:00 en 18:00 gratis bij u bezorgd.

Waar bezorgen wij?

Momenteel bezorgen wij in Noord-Holland tot en met Alkmaar. Mocht u buiten dit bezorggebied wonen en voor horeca en bedrijven kunt u bellen naar het volgende nummer voor een mogelijke afspraak.

06-46 336 222

Wij hopen zeer binnenkort ons bezorggebied te kunnen uitbreiden.

ALGEMENE VOORWAARDEN


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die in onze webshop worden aangeboden, in de website www.wieringerviskoerier.nl, hierna te noemen: 'de webshop'. Door het plaatsen van een bestelling accepteert de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

De webshop behoudt het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te vullen.

Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten. De overeenkomst tussen de klant en de webshop komt tot stand door de bevestiging door de webshop van de bestelling door de klant aan het door de klant opgegeven e-mail adres. Voor het doen van een bestelling dient de klant de bestelprocedure op de website in te vullen en te verzenden door middel van de afgebeelde verzendbutton.

De webshop is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt aanvaard, deelt de webshop dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling mee. De webshop bevat uitsluitend voorbeeldafbeeldingen, aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn incl. 6% BTW.

De administratie van de webshop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de gedane aanvragen en/of bestellingen. De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Gegevens

De klant dient er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot zijn e-mail adres, adresgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de klant dat hij wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van de website.

De webshop garandeert dat de gegevens van de klant met de grootst mogelijk zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, verkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel, dan wel in het kader van de uitbesteding van (een deel van) haar dienstverlening aan derden.

De webshop zal de gegevens van de klant verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de klant na te kunnen komen en/of de aanvraag van de klant in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan het e-mail adres van de klant worden gebruikt om de klant op de hoogte te stellen van bepaalde soortgelijke producten en diensten die voor de klant aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij de klant hiertegen bezwaar maakt door contact op te nemen met info@wieringerviskoerier.nl.

De klant heeft recht op inzage in de eigen gegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met de webshop door te mailen naar info@wieringerviskoerier.nl.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De webshop is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immaterile schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de klant en de webshop of het gebruik van de aan de klant geleverde producten of diensten.

Onverminderd het vorenstaande, is de aansprakelijkheid van de webshop uit welken hoofde dan ook beperkt tot vervanging van de zaak, dan wel, naar keuze van de webshop, terugbetaling van de koopprijs.

De hiervoor beschreven beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de webshop of haar leidinggevenden.

Particuliere prijzen zijn uitgedrukt in euros en inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. De in de webshop vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De eventuele verzendkosten worden apart in rekening gebracht, deze staan dan vermeld op de eindafrekening. Bij verse producten kunnen de gewichten die in de webshop zijn vermeld enigszins afwijken van de werkelijke gewichten. Het werkelijk geleverde gewicht wordt aan de klant in rekening gebracht.

Aanbiedingen zijn geldig voor de vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

De webshop kan niet aan haar aanbiedingen, prijsopgaven en overige productinformatie worden gehouden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dat geval gelden de werkelijke prijzen en overige daadwerkelijke kenmerken van de producten.

Als de klant de betalingstermijn overschrijdt, hetwelk van toepassing is bij levering op krediet en de betaling dient binnen de opgegeven vervaldatum middels bankoverschrijving te zijn voldaan, is hij in verzuim vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden. Vanaf die dag is de klant een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van de maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als de betaling plaatsvindt na een aanmaning van de webshop worden 15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Als de webshop de vordering aan een incassobureau uitbesteedt, komen deze kosten voor rekening van de klant. Het vorenstaande geldt onverminderd andere rechtsmiddelen die aan de webshop ten dienste staan.

Als niet tijdig aan de betalingsverplichting wordt voldaan, behoudt de webshop het recht de overeenkomst en eventueel hiermee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.


Levering

De in de webshop opgegeven leveringsdata- en termijnen zijn als benadering opgegeven. Overschrijding van deze termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Indien een product niet op voorraad is wordt de koper hiervan via e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. De koper heeft dan het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. De bestelling wordt geleverd zodra alle producten leverbaar zijn. Op verzoek kunnen producten die niet op voorraad zijn, nageleverd worden.

Betaling

Er kan worden betaald met de op de site vermelde betalingsmethoden. Deze kunnen in de toekomst aangepast en/of uitgebreid worden.

De webshop is niet aansprakelijk voor eventuele storingen tijdens de bestelling en/of de betaling.

Op de gekozen betaalmethode zijn de voorwaarden van de betreffende partij of bank van toepassing.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de webshop te melden.

Klachtenregeling

De klant dient binnen 24 uur na de ontvangst van de bestelde producten eventuele klachten aan de webshop te melden door contact op te nemen via info@wieringerviskoerier.nl. De webshop zal deze klacht in behandeling nemen en de klant daaromtrent telefonisch of per

e-mail berichten.

Taal van de overeenkomst

De webshop is beschikbaar in het Nederlands. Dat is ook de taal die zal worden gebruikt voor de transacties en de verdere communicatie tussen de klant en de webshop.

Overmacht

Wij zijn mede afhankelijk van weers- en windinvloeden en van de geboden kwaliteit door de vloot.

In geval van overmacht is de webshop niet verplicht de verplichtingen en afspraken richting de klant na te komen. De webshop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de webshop zijn verbintenis moet nakomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De webshop zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.